ANUNȚ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Chișinău, 15 Septembrie 2023

Achiziție publică Nr. NMFA/GFFO_Nr.9/23

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 29 septembrie 2023, ora 18:00

Subiect: Anunț Achiziții pentru Servicii de Mentorat în cadrul Proiectului BizForward

Stimați profesioniști în dezvoltarea afacerilor,

Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), în cadrul proiectului „BizForward: Stimularea incluziunii economice și împuternicirea refugiaților și comunităților vulnerabile”, finanțat de Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) și susținut generos de Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe (NMFA) și Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei (GFFO), invită profesioniștii cu experiență în dezvoltarea afacerilor să prezinte oferte pentru servicii de mentorat.

Prin intermediul acestui apel pentru oferte, dorim să identificăm parteneri de încredere și experimentați care să ne ajute să îndeplinim obiectivele proiectului nostru prin furnizarea de servicii de mentorat de calitate. Scopul principal al acestui proiect este de a sprijini refugiații și comunitățile vulnerabile în dezvoltarea afacerilor și în accesarea resurselor disponibile, inclusiv granturi.

Căutăm profesioniști cu o vastă expertiză în domeniul afacerilor, capabili să ofere îndrumare personalizată și să ajute antreprenorii și inițiativele de afaceri să-și atingă potențialul maxim. Serviciile de mentorat trebuie să includă, dar nu se limitează la, următoarele:

Implementarea planurilor de afaceri.
Înregistrarea afacerii.
Oferirea asistenței pentru cei 20 de beneficiari ai granturilor pentru a se asigura de implementarea corectă a acestora.

Pentru a fi eligibil pentru acest contract, este esențial ca furnizorii de servicii de mentorat să aibă cunoștințe solide în domeniul afacerilor și să fie dispuși să lucreze cu refugiații și comunitățile vulnerabile. De asemenea, trebuie să fie capabili să adapteze mentoratul pentru a se potrivi nevoilor specifice ale beneficiarilor.

Obiectul achiziției: Obiectul achiziției constă în furnizarea serviciilor de mentorat specializat pentru dezvoltarea și susținerea planurilor de afaceri, înregistrarea afacerilor și asistența acordată atât persoanelor fizice care au dreptul de a practica activitatea de antreprenoriat, cât și persoanelor juridice, inclusiv celor 20 de beneficiari ai granturilor, pentru a asigura implementarea corespunzătoare a acestora. Acest mentorat trebuie să vizeze creșterea succesului și durabilității afacerilor acestor beneficiari.

Cerințe minime de participare:

1. Eligibilitate legală

Ofertanții trebuie să fie persoane fizice sau juridice înregistrate în Moldova și să fie conforme cu toate regulamentele și legile relevante din această țară.

2. Documente de înregistrare:

Furnizarea documentelor de înregistrare corespunzătoare, cum ar fi certificatele de înregistrare, înregistrarea fiscală și alte documente relevante care atestă statutul legal al ofertanților în Moldova.

3. Eligibilitatea participanților:

  a. Organizații sau firme de consultanță cu experiență în furnizarea serviciilor de mentorat pentru antreprenori sau tineri în domeniul afacerilor.

  b. Posibilitatea de a furniza mentorat în limba ucraineană/rusăsau într-o limbă înțeleasă de beneficiari.

  c. Experiență anterioară în lucru cu grupuri vulnerabile sau refugiați.

  d. Există posibilitatea de a angaja mentori sau consultanți cu cunoștințe și experiență relevante în dezvoltarea afacerilor, granturi și înregistrarea afacerilor.

4. Oferta tehnică și financiară:

  a. Propunere tehnică care să detalieze abordarea, metodele și resursele care vor fi utilizate pentru a oferi mentorat refugiatelor din Ucraina în dezvoltarea afacerilor lor.

  b. Buget detaliat care să includă toate costurile asociate furnizării serviciilor de mentorat, inclusiv costurile salariale, costurile administrative, materialele didactice etc.

  c. Stabilirea clară a costurilor pentru fiecare sesiune de mentorat sau serviciu oferit.

5. Experiență și referințe:

  a. Furnizarea unor referințe din proiecte similare sau experiență relevantă în furnizarea serviciilor de mentorat și dezvoltare a afacerilor.

  b. Dovezi ale abilității de a livra rezultate tangibile pentru beneficiarii anteriori.

6. Durata și calendarul de implementare:

  a. Stabilirea clară a perioadei de implementare a serviciilor de mentorat și a numărului de sesiuni planificate pentru fiecare beneficiar.

  b. Calendarul detaliat al activităților și termenelor limită ale proiectului.

7. Raportarea și monitorizarea:

  a. Furnizarea unui plan de monitorizare și evaluare care să includă indicatori de performanță și modalități de raportare a progresului către autoritatea contractantă.

  b. Furnizarea unor mecanisme de raportare transparente pentru beneficiari.

Termeni și Condiții:

Durata Contractului: Contractul va avea o durată de 2 luni,fără posibilitate de prelungire.
Costuri: Costurile serviciilor de mentorat vor fi discutate și stabilite în funcție de cerințele specifice ale fiecărui beneficiar și vor fi incluse în contractul individual cu fiecare beneficiar.
Raportare: Furnizorii de servicii de mentorat vor furniza rapoarte regulate de progres către Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM) pentru a evalua și monitoriza implementarea și impactul serviciilor oferite.
Evaluare: Furnizorii vor fi evaluați pe baza performanței lor în funcție de criterii specifice, inclusiv gradul de satisfacție a beneficiarilor și atingerea obiectivelor stabilite.
De asemenea, se apreciază și se iau în considerare certificările naționale sau internaționale în domeniul mentoratului și consultanței ca un plus la calificările candidaților.
Competențe Avansate în Limba Rusă: Candidații trebuie să aibă cunoștințe solide în limba rusă. Comunicarea eficientă în limba rusă este esențială pentru a asigura o colaborare eficientă cu beneficiarii.
Expertiză în Domeniul Afacerilor și Cunoașterea Legislației Aferente: Candidații trebuie să ofere experți cu cunoștințe solide în domeniul afacerilor. Trebuie să fie capabili să furnizeze consultanță privind legislația aplicabilă refugiaților, inclusiv înregistrarea afacerilor în Republica Moldova.
Infrastructură Fizică și Platformă Online: Candidații trebuie să aibă o locație fizică (birou sau sediu) pentru întâlniri în persoană cu beneficiarii. Trebuie să ofere o platformă online dedicată pentru sesiuni de mentorat online, asigurând accesibilitate și flexibilitate pentru toți beneficiarii, indiferent de locația acestora.

Acești termeni și condiții reprezintă baza contractului și vor fi discutați și conveniți în detaliu cu furnizorii selectați în timpul procesului de achiziție.Documentele obligatorii pentru depunerea unei oferte urmează a fi depuse într-un singur fișier PDF, denumit cu numele organizației dvs. urmat BizForwardMentoring Services

Pentru a primi documentația de ofertă, persoanele interesate trebuie să trimită un email, indicând numărul licitației și subiectul mesajului. Aplicațiile incomplete sau aplicațiile primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

Adresa pentru depunerea ofertelor și a întrebărilor:

E-mail: proiecte.afam@gmail.com

Telefon: 076767670

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 29 septembrie 2023, ora 18:00

Detalii suplimentare:

Procedura de achiziție este supusă reglementărilor legale ale Republicii Moldova privind achizițiile publice.
AFAM își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție fără a furniza justificări.

Echipa Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Chișinău, 15 Septembrie 2023

Achiziție publică Nr. NMFA/GFFO_Nr 8/23

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 29 septembrie 2023, ora 18:00

Subiect: Anunț Achiziții Servicii Audit

Stimați potențiali furnizori de servicii,

Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM) lansează un apel pentru oferte în cadrul proiectului „BizForward: Stimularea incluziunii economice și împuternicirea refugiaților și comunităților vulnerabile”, proiect finanțat de Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) și susținut generos de Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe (NMFA) și Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei (GFFO).

În cadrul acestui proiect, AFAM dorește să achiziționeze servicii de audit pentru a asigura transparența și conformitatea financiară a activităților desfășurate. Căutăm un furnizor de servicii de audit cu experiență și competențe solide în acest domeniu, care să ofere o evaluare obiectivă și imparțială a situației financiare a proiectului nostru.

Prin intermediul acestui apel pentru oferte, dorim să colaborăm cu un partener de încredere care să furnizeze servicii de audit de înaltă calitate și să contribuie la asigurarea bunei gestionări a resurselor financiare alocate proiectului. Este esențial ca furnizorul de servicii de audit să aibă cunoștințe solide în domeniul finanțelor și experiență în lucrul cu organizații non-guvernamentale și proiecte finanțate de donatori internaționali.

Obiectul achiziției:Obiectul prezentei achizitii consta in selectarea unui furnizor calificat de servicii de audit financiar pentru proiectul „BizForward: Stimularea incluziunii economice și împuternicirea refugiaților și comunităților vulnerabile” implementat de Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM). Furnizorul selectat va realiza o evaluare cuprinzătoare a situației financiare a proiectului, cu respectarea standardelor de audit internaționale, și va furniza rapoarte și recomandări relevante pentru îmbunătățirea gestionării financiare a proiectului.

Cerințe minime de participare:

Pentru a fi eligibili să participe la această licitație, furnizorii de servicii de audit trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:

1. Să fie o firmă de audit sau un auditor individual cu licența și acreditarea corespunzătoare pentru a practica auditul financiar în Republica Moldova.

2. Să aibă experiență de cel puțin 5 ani în furnizarea de servicii de audit financiar pentru organizații non-guvernamentale sau proiecte finanțate de donatori internaționali.

3. Să prezinte dovezi clare ale experienței lor anterioare în auditul proiectelor finanțate de donatori internaționali, inclusiv liste cu referințe ale clienților anteriori și rapoarte de audit relevante.

4. Să aibă cunoștințe solide despre standardele internaționale de audit și regulamentele contabile aplicabile în Republica Moldova.

5. Să asigure independența și obiectivitatea în efectuarea auditului.

6. Acreditarea ACCA sau aderarea la alte standarde internaționale va constitui un avantaj

7. Experiență în auditul financiar realizat pentru ONG-uri, finanțate de organizații internaționale și naționale

8.Cunoașterea limbii române și a limbii engleze este o condiție obligatorie.

Structura ofertelor

Denumirea companiei, persoana de contact, date de contact;
Copia certificatului de înregistrare;
Descrierea experienței companiei;
Lista organizațiilor auditate în ultimii 5 ani;
Descrierea calificărilor și CV-ul fiecărui din membrii echipei de auditori;
Copia de pe licențele companiei și ale auditorilor desemnați pentru misiunea de audit;
Oferta financiară.

Termeni și condiții:

1. Procedura de depunere a ofertelor: Furnizorii interesați trebuie să depună oferta lor în format scris până la data și ora limită specificate în documentele de licitație. Orice ofertă depusă după termenul limită nu va fi acceptată.

2. Criterii de evaluare: Ofertele vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii, iar furnizorul care îndeplinește cel mai bine aceste criterii va fi selectat:

  a. Experiența și calificările echipei de audit – 30%

  b. Experiența în auditul proiectelor finanțate de donatori internaționali – 30%

  c. Oferta financiară – 40%

3. Termenii contractului: Furnizorul selectat va semna un contract cu AFAM pentru furnizarea serviciilor de audit financiar. Contractul va stipula termenii și condițiile detaliate ale colaborării, inclusiv durata auditului, obligațiile părților, tarifele și plățile.

4. Confidențialitate: Furnizorul de servicii de audit trebuie să respecte confidențialitatea tuturor informațiilor financiare și a datelor cu caracter personal la care are acces în timpul auditului.

Documentele obligatorii pentru depunerea unei oferte urmează a fi depuse într-un singur fișier PDF, denumit cu numele organizației dvs. urmat BizForward Audit Services

Pentru a primi documentația de ofertă, persoanele interesate trebuie să trimită un email, indicând numărul licitației și subiectul mesajului. Aplicațiile incomplete sau aplicațiile primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

Adresa pentru depunerea ofertelor și a întrebărilor:

E-mail: proiecte.afam@gmail.com

Telefon: 076767670

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 29 septembrie 2023, ora 18:00

Detalii suplimentare:

Procedura de achiziție este supusă reglementărilor legale ale Republicii Moldova privind achizițiile publice.
AFAM își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție fără a furniza justificări.

Echipa Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)

НАЧНИ СВОИ БИЗНЕС

Ассоциация Женщин Предпринимателей Молдовы( АФАМ) объявляет конкурс по отбору для участия в сессии „НАЧНИ СВОИ БИЗНЕС”, основанной на методологии Международной организации труда ,  для девушек и женщин ( включая гражданок Украины)), в рамках проекта «Стимулирование зеленой экономики в Республике Молдова RBSA (MDA 104». Этот проект реализуется Ассоциацией женщин-предпринимателей Молдовы (AFAM), при поддержке « Международной организации труда ».

Действия проекта будут направлены на поддержкуразработки „зеленых” бизнес-планов и создания новых предприятий в Республике Молдова.

Участницы проекта будут вовлечены в практические и теоретические мероприятия в течение 5 дней, в результате которых приобретут новые навыки в области предпринимательства, смогут разработать бизнес-идеи и бизнес-планы.

Чтобы зарегистрироваться, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1Qb-TM1PLET6MX2w8PshiqYrMv7UrRuxGCu1skjr2NKc/edit

С зарегистрированными лицами свяжутся для координации и получения информации о месте проведения.

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

 

Chișinău, 29 August 2023

 

Achiziție publică Nr. NMFA/GFFO_Nr.5/23

 

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 12 septembrie 2023, ora 18:00

 

Subiect: Apel pentru Oferte: Furnizare Echipamente IT în cadrul Proiectului ‘BizForward‘ organizat de AFAM

 

Stimate prestator de servicii,

Într-o epocă în care ne confruntăm cu schimbări rapide și provocări diverse, abilitățile de comunicare și adaptabilitate la tehnologie sunt mai valoroase ca niciodată. Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), axată pe dezvoltarea și sprijinirea comunităților, își extinde eforturile prin proiectul „BizForward: Stimularea incluziunii economice și împuternicirea refugiaților și comunităților vulnerabile”. Această inițiativă este posibilă datorită generozității Consiliului Norvegian pentru Refugiați (NRC), a Ministerului Norvegian al Afacerilor Externe (NMFA) și a Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei (GFFO).

În cadrul implementării proiectului, AFAM lansează un apel pentru oferte pentru achiziționarea următoarelor produse:

– Laptop/Notebook, conform specificațiilor menționate anterior (2 unități)

– Imprimantă multifuncțională, conform specificațiilor menționate anterior (1 unitate)

– Tabletă, conform specificațiilor menționate anterior (2 unități)

– Geantă pentru laptop, conform specificațiilor menționate anterior (2 unități)

Ne adresăm prestatorilor de servicii care dispun de aceste produse și pot livra în conformitate cu specificațiile prezentate. Așteptăm cu interes ofertele dumneavoastră și vă mulțumim anticipat pentru interesul acordat proiectului nostru.

Obiectul achiziției: Echipamente IT

Cerințe Minime de Participare

1. Statutul legal : Prestatorul trebuie să fie o entitate legal înregistrată și autorizată să furnizeze echipamente IT și accesorii în jurisdicția respectivă.

2. Experiența : Minimum 3 ani de experiență în furnizarea de laptopuri, imprimante multifuncționale, tablete și genți pentru laptop sau alte tipuri de echipamente și accesorii IT similare.

3. Capacitate financiară : Prestatorul trebuie să furnizeze dovezi ale solvabilității financiare, cum ar fi bilanțuri recente, declarații bancare sau certificat de lipsă a datoriilor față de buget.

4. Referințe : Se solicită minimum trei referințe de la clienți anteriori care au achiziționat echipamente și accesorii IT în ultimii trei ani.

5. Garanție : Prestatorul trebuie să ofere o garanție adecvată pentru produsele furnizate, care să acopere eventualele defecțiuni sau probleme tehnice.

6. Conformitate : Echipamentele oferite trebuie să respecte toate normele și reglementările locale în ceea ce privește siguranța și standardele tehnice. De asemenea, produsele trebuie să respecte standardele internaționale de calitate.

7. Specificații tehnice : Laptopurile, imprimantele, tabletelor și genților pentru laptop propuse trebuie să corespundă cerințelor tehnice și funcționale specificate în cererea de ofertă.

8. Servicii post-vânzare : Prestatorul trebuie să ofere suport tehnic și servicii post-vânzare pentru produsele furnizate.

9. Disponibilitate : Echipamentele și accesoriile propuse trebuie să fie disponibile pentru livrare în termenul specificat în cererea de ofertă.

10. Aspectul etic : Prestatorul nu trebuie să fie implicat în niciun litigiu legal, corupție sau alte activități neetice în ultimii 5 ani.

Prestatorii interesați sunt rugați să prezinte documentația corespunzătoare care să ateste îndeplinirea cerințelor minime menționate anterior. Propunerile care nu îndeplinesc cerințele minime vor fi respinse în faza preliminară a evaluării.

TERMENI ȘI CONDIȚII

1. Generalități

    Oferenții trebuie să îndeplinească toate cerințele enumerate în descrierea produselor.

     – Produsele oferite trebuie să fie noi și să nu prezinte defecte sau deteriorări.

  – Garanția minimă pentru toate produsele este de 24 luni.

2. Laptop/Notebook

  – Ofertele trebuie să corespundă tuturor specificațiilor enumerate.

     – Câte 2 unități vor fi furnizate pentru fiecare produs selectat.

3. Imprimantă multifuncțională

  – Ofertele trebuie să îndeplinească toate cerințele enumerate pentru imprimantele multifuncționale.

     – O unitate va fi furnizată pentru fiecare produs selectat.

4. Tableta

  – Tabletele oferite trebuie să corespundă tuturor specificațiilor prezentate.

     – Câte 2 unități vor fi furnizate pentru fiecare produs selectat.

5. Geantă pentru laptop

  – Gențile oferite trebuie să corespundă tuturor specificațiilor menționate.

     – Câte 2 unități vor fi furnizate pentru fiecare produs selectat.

6. Condiții de livrare

  – Livrarea produselor trebuie efectuată într-un interval de timp convenit de ambele părți după acceptarea ofertei.

     – Costurile legate de livrare sunt responsabilitatea ofertantului, dacă nu se specifică altfel.

7. Plata

  – Plata pentru produse va fi efectuată în termeni conveniți de ambele părți, după livrare și inspecția corespunzătoare a produselor.

8. Rezervări și penalizări

  – În cazul în care produsele nu corespund specificațiilor sau prezintă defecte în timpul perioadei de garanție, ofertantul va înlocui produsele sau va remedia defectele în cel mai scurt timp posibil.

  – Ofertantul poate fi penalizat pentru întârzieri sau nerespectarea condițiilor ofertei.

9. Confidențialitate

  – Toate ofertele rămân confidențiale și nu vor fi divulgate terților.

10. Condiții de retragere

  – Ofertantul are dreptul de a retrage oferta înainte de acceptarea acesteia. Dacă oferta este retrasă după acceptare, pot exista penalizări sau sancțiuni.

În prezentarea ofertelor, toți ofertanții trebuie să își asume responsabilitatea pentru acuratețea și veridicitatea informațiilor furnizate. Ofertanții trebuie să furnizeze dovezi, atunci când este cazul, că produsele îndeplinesc cerințele enumerate. În cazul în care se constată nerespectarea condițiilor, oferta poate fi respinsă.

Modalități de participare:

1. Solicitarea Documentației:

  – Pentru a accesa documentația necesară depunerii ofertei, ofertanții sunt rugați să trimită un email la adresa specificată în anunț. Ofertanții pot depune o ofertă pentru ambele loturi sau pentru un singur lot.

  – În corpul emailului, ofertanții trebuie să menționeze numărul licitației și să precizeze subiectul mesajului corespunzător și nr anunțului NMFA/GFFO_Nr.5/23

  – Răspunsul, care va include documentația necesară, va fi trimis în cel mai scurt timp posibil.

2. Depunerea Ofertei:

  – Ofertele trebuie să fie complete și să includă toate informațiile și documentele solicitate în documentația oferită.

  – Oferirea tuturor detaliilor necesare și corectitudinea informațiilor este esențială pentru validitatea ofertei.

 

3. Termen Limită:

  – Toate ofertele trebuie să fie depuse înainte de data și ora limită menționate în documentația de licitație.

  – Orice ofertă primită după acest termen, indiferent de motiv, nu va fi luată în considerare și, prin urmare, nu va fi evaluată.

4. Evaluarea Ofertelor:

  – Doar ofertele care respectă toate cerințele menționate în documentație și care au fost depuse în termen vor fi evaluate.

  – Ofertele incomplete, care omit anumite detalii sau documente solicitate, vor fi considerate neconforme și, ca atare, vor fi excluse din procesul de evaluare.

5. Confirmarea Participării:

  – După depunerea ofertei, ofertanții vor primi o confirmare prin email, care va atesta primirea documentelor.

  – Această confirmare nu garantează acceptarea ofertei sau câștigarea licitației, ci doar confirmă participarea la procesul de ofertare.

Se recomandă ofertanților să verifice și să se asigure că toate cerințele sunt îndeplinite înainte de a trimite oferta. O atenție deosebită la detalii poate fi esențială pentru succesul participării în acest proces.

Adresa pentru depunerea ofertelor și a întrebărilor:

E-mail: proiecte.afam@gmail.com

Telefon: 076767670

Termen limită pentru depunerea ofertelor:12  septembrie 2023, ora 18:00

Detalii suplimentare:

Procedura de achiziție este supusă reglementărilor legale ale Republicii Moldova privind achizițiile publice.
AFAM își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție fără a furniza justificări.

Echipa Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Chișinău, 24 August 2023

Achiziție publică Nr. NMFA/GFFO_Nr.6/23

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 7 septembrie 2023, ora 18:00

 

Subiect: Servicii de babysitting pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani

 

Stimate prestator de servicii,

Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), în cadrul proiectului „BizForward: Stimularea incluziunii economice și împuternicirea refugiaților și comunităților vulnerabile”, finanțat de Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) și generos sponsorizat de Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe (NMFA) și Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei (GFFO), lansează un apel pentru oferte pentru furnizarea de servicii de babysitting.

 

Scopul este de a oferi sprijin logistic și confort participanților care participă la cursurile noastre, asigurându-se că copiii lor sunt în siguranță și bine îngrijiți. Căutăm persoane sau companii specializate în oferirea serviciilor de babysitting, având experiență cu copii în intervalul de vârstă menționat și disponibilitatea de a lucra în zilele și orele stabilite de programul nostru de formare.

 

Obiectul achiziției: Furnizarea de servicii de babysitting pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani în timpul desfășurării sesiunilor de formare ale proiectului.

Condiții generale

 • Participanții pot fi atât operatori economici înregistrați legal, cât și persoane fizice care dețin patentă și îndeplinesc cerințele legale pentru desfășurarea activităților antreprenoriale în Republica Moldova.
 • Participanții trebuie să prezinte dovezi concludente ale experienței și certificării în cadrul metodologiilor GYB și SIYB, conform standardelor stabilite de ILO.
 • Experiență anterioară minimă în domeniul instruirilor și consultanțelor de 3 ani.

Termeni și condiții:

 • Proficiență avansată în limba rusă.
 • Abilitatea de a oferi sesiuni de formare pentru un grup de până la 35 de beneficiari.

  Termeni și Condiții Speciale

    Responsabilități: 

 1. Supraveghere: Monitorizarea continuă și atentă a copiilor pe întreaga durată a programului de formare al părinților, garantând siguranța și confortul acestora (pentru durata celor 15 zile).
 2. Informații despre sănătate: Familiarizarea cu informațiile referitoare la starea de sănătate, alergiile alimentare și orice alte detalii personale relevante ale fiecărui copil. Respectarea strictă a oricăror restricții sau indicații oferite de părinți.
 3. Registre:

–   Registru de prezență:   Realizarea zilnică a unui registru de prezență pentru a urmări participarea fiecărui copil.

–   Registru detaliat:   Păstrarea unui registru cu detaliile importante despre fiecare copil. Acest registru va conține informații precum alergii, preferințe, observații speciale și orice remarci relevante. La sfârșitul zilei, acesta va fi folosit pentru a comunica părinților orice observație sau incident ce a avut loc.

 1. Alimentație: Asigurarea că toți copiii primesc gustările și mesele la timp, având grijă de eventualele alergii sau preferințe alimentare.
 2. Activități educaționale scurte: Organizarea de scurte activități educaționale sau recreative adecvate vârstei pentru a ține copiii ocupați și angajați.
 3. Pauze: Organizarea de pauze regulate pentru toaletă, gustări și hidratare.
 4. În caz de urgență: Acțiunea promptă și eficientă în cazul unei situații de urgență, asigurând siguranța fiecărui copil și informând imediat părinții și personalul proiectului.
 5. Raport zilnic: Prezentarea unui raport zilnic părinților despre activitățile și observațiile legate de copiii lor.
 6. Raport final și documentație: Până la finalizarea serviciului și achitare, prestatorul va prezenta un act de primire-predare a serviciilor, împreună cu un raport detaliat asupra activităților și observațiilor realizate pe durata angajamentului.
 7. Disponibilitate: Ofertanții trebuie să demonstreze disponibilitatea lor de a începe și a finaliza serviciile în termenii stabiliți în contract. Aceasta include alocarea de resurse, personal și orice altceva necesar pentru a îndeplini cerințele serviciului. În plus, ofertanții trebuie să fie disponibili pentru comunicare regulată și coordonare cu reprezentanții AFAM pe durata contractului, precum și să răspundă într-un timp rezonabil la orice solicitări sau modificări care pot apărea pe parcurs.
 8. Păstrarea și Întreținerea Mobilierului și Echipamentelor: Persoana responsabilă trebuie să se asigure că mobilierul, jucăriile și echipamentele furnizate de AFAM în încăperea în care se află copiii sunt folosite în mod corespunzător și sunt menținute într-o stare bună. Eventualele deteriorări sau defecțiuni ale acestora trebuie raportate imediat echipei AFAM. În plus, este responsabilitatea bonei să se asigure că încăperea este păstrată curată și organizată, iar jucăriile și echipamentele sunt depozitate corespunzător după fiecare zi de utilizare. Aceasta contribuie la asigurarea unui mediu sigur și plăcut pentru copii și la prelungirea duratei de viață a echipamentelor și mobilierului.

 

  Competențe și Calificări Necesare: 

 1. Educație:  Studii medii sau superioare, preferabil în domenii precum pedagogia, psihologia sau orice alt domeniu relevant pentru îngrijirea copiilor.
 2. Interacțiune și comunicare: Abilitatea de a interacționa pozitiv cu copiii și de a-i menține interesați și distrați pe durata absenței părinților.
 3. Abilități organizatorice: Capacitatea de a organiza activități și de a gestiona un grup de copii în mod eficient.
 4. Caracteristici personale: Răbdare, empatie, responsabilitate și punctualitate.
 5. Lingvistic: Cunoașterea limbii ruse la un nivel avansat. Cunoașterea limbii Ucraine ști va constitui un avantaj.
 6. Certificări: Certificări în primul ajutor sau alte certificări relevante pentru îngrijirea copiilor vor fi un avantaj.
 7. Experiență: Experiența anterioară în îngrijirea copiilor sau în domenii similare este esențială cel puțin 5 ani.

 

  Condiții de Aplicare /Acte necesare

Partea Tehnică: 

 1. Pentru Persoane Juridice:

–   Acte Constitutive:   Copii după certificatul de înregistrare, licența de activitate (dacă este cazul) și statutul companiei.

–   CV-uri:   Prezentarea detaliată a CV-urilor persoanelor care sunt înaintate pentru poziție, demonstrând experiența și calificările necesare.

–   Lista Fondatorilor:   Prezentarea unei liste cu fondatorii companiei, împreună cu datele lor de identificare (IDNP) și data nașterii.

–   Certificări/Acreditări:   Orice certificare sau acreditare relevantă pentru serviciile de babysitting sau îngrijirea copiilor. De exemplu, certificări în primul ajutor sau în pedagogie.

 

 1. Pentru Persoane Fizice cu Drept de a Practica Activitatea Antreprenorială:

–   Documente de identitate:   Copie a pașaportului sau a cărții de identitate.

–   Drept de Practicare:   Dovada dreptului de a practica activitatea antreprenorială, cum ar fi o copie a patentelor, sau a actului de înființare pentru Întreprinderea Individuală.

–   CV:   Un CV detaliat care să demonstreze experiența și calificările necesare.

Partea Financiară: 

 1. Pentru Persoane Juridice:

–   Situația financiară:   Prezentarea unui raport financiar recent (de exemplu, bilanțul contabil), care să demonstreze stabilitatea financiară a companiei.

–   Datorii:   O declarație sau un certificat care confirmă lipsa datoriilor față de bugetul de stat și alte obligații financiare nerezolvate.

– Oferta financiară : Mai jos veți găsi un tabel orientativ pentru prezentarea ofertei financiare în cadrul serviciilor de babysitting solicitate. Vă rugăm să completați datele relevante, asigurându-vă că prețurile furnizate includ TVA. Este esențial ca toate detaliile să fie transparent prezentate pentru a asigura o evaluare corectă și echitabilă a ofertei dvs.

Nr. crt. Descriere Unitate Cantitate Preț unitar (MDL) Preț total (MDL)
1. Salariul pentru bona per zi zi 15 XXXX XXXX

 

 

 1. Pentru Persoane Fizice cu Drept de a Practica Activitatea Antreprenorială:

–   Situația financiară:   Dovada solvabilității financiare, cum ar fi extrase de cont sau alte documente similare.

–   Datorii:   O declarație sau un certificat care confirmă lipsa datoriilor față de bugetul de stat și alte obligații financiare nerezolvate.

–  Oferta financiară : Mai jos veți găsi un tabel orientativ pentru prezentarea ofertei financiare în cadrul serviciilor de babysitting solicitate de către Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM). Pentru ofertanții care sunt persoane fizice, vă rugăm să asigurați că prețul furnizat în oferta dvs. financiară include toate costurile asociate (CNAS, CNAM, Impozit pe venit sau orice alte contribuții și impozite relevante). AFAM nu va suporta niciun cost suplimentar față de suma convenită. Este esențial ca toate detaliile să fie transparent prezentate pentru a asigura o evaluare corectă și echitabilă a ofertei dvs.

Nr. crt. Descriere Unitate Cantitate Preț unitar (MDL) Preț total (MDL)
1. Salariul pentru bona per zi zi 15 XXXX XXXX

 

Modalități de depunere a ofertelor:

 

 1. Depunere fizică:

Ofertanții pot depune oferta lor într-un plic sigilat, având indicat numărul anunțului, la sediul AFAM situat pe Strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 61, Chișinău 2005, bloc C, et. 3, birou 326. Fiecare document din plic, atât oferta tehnică cât și cea financiară, trebuie să fie semnat și ștampilat, după caz. Toate plicurile cu ofertele trebuie să ajungă la destinație până la ora 18:00, în data scadentă indicată anterior. Procedura de deschidere a ofertelor va avea loc în prezența ofertanților sau reprezentanților lor care doresc să asiste.

 

 1. Depunere online:

Ofertanții pot trimite oferta lor și în format electronic la adresa de email: proiecte.afam@gmail.com. Oferta trebuie să fie prezentată într-un singur fișier PDF, denumit cu numele organizației dvs. urmat BizForward Entrepreneurship – babysitting tender cu toate paginile semnate și ștampilate, după caz. Asigurați-vă că fișierul este trimis până la ora 18:00, în data scadentă menționată anterior.

Pentru orice informații sau clarificări suplimentare, ne puteți contacta la numărul: 076767670.

 

Aplicațiile incomplete sau aplicațiile primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

 Adresa pentru depunerea ofertelor și a întrebărilor:

E-mail: proiecte.afam@gmail.com

Telefon: 076767670

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 07 septembrie 2023, ora 18:00

Detalii suplimentare:

 • Procedura de achiziție este supusă reglementărilor legale ale Republicii Moldova privind achizițiile publice.
 • AFAM își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție fără a furniza justificări.

 

Echipa Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)

 

 

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin contract de mică valoare

Chișinău, 24 August 2023 

Achiziție publică Nr. NMFA/GFFO_Nr.7/23

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 7 septembrie 2023, ora 18:00

Subiect: Furnizarea de jocuri și jucării pentru copiii refugiați din Ucraina

 

Stimate prestator de servicii,

Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), în cadrul proiectului „BizForward: Stimularea incluziunii economice și împuternicirea refugiaților și comunităților vulnerabile”, finanțat de Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) și generos sponsorizat de Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe (NMFA) și Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei (GFFO), lansează un apel pentru oferte pentru furnizarea de jocuri și jucării destinate copiilor refugiați din Ucraina.

Scopul este de a oferi copiilor refugiați un mijloc de relaxare și divertisment, încurajând totodată învățarea și dezvoltarea personală prin joc. Căutăm companii sau persoane specializate în furnizarea de jocuri și jucării adecvate vârstei și nevoilor specifice ale acestor copii, având în vedere diversitatea culturală și traumele potențiale pe care le-au suferit.

 

Obiectul achiziției:   Furnizarea de jocuri și jucării adecvate pentru copiii refugiați din Ucraina, în vârstă de 3-16 ani.

Valoarea estimată a achiziţiei, cu TVA: 7000,00 MDL

Nr total de beneficiari : 40 copii

  Condiții generale:     

– Jocurile și jucăriile trebuie să fie sigure și potrivite pentru vârsta specificată.

– Produsele nu trebuie să conțină părți mici ce pot fi înghițite sau alte componente periculoase.

– Jucăriile trebuie să fie de înaltă calitate, rezistente și durabile.

– Este de preferat ca jocurile să aibă și un caracter educativ.

– Jucăriile și jocurile care pot reprezenta subiecte sensibile sau traumatizante pentru refugiați trebuie evitate.

– Prestatorul de servicii trebuie să aibă experiență în domeniu și să poată oferi referințe la cerere.

– Se așteaptă ca ofertantul să fie în măsură să livreze jocurile și jucăriile în timp util și în cantitățile necesare.

– Toate produsele trebuie să respecte normele și reglementările în vigoare în ceea ce privește siguranța jucăriilor.

Lista Provizorie de Jucării și Jocuri

În contextul proiectului nostru destinat copiilor refugiați din Ucraina, prezentăm mai jos o listă provizorie de jucării și jocuri concepută pentru a satisface nevoile și interesele acestora. Este important de înțeles că această listă servește ca o orientare inițială și poate fi supusă modificărilor.

Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM) își rezervă dreptul de a ajusta această listă pe măsură ce obținem informații mai detaliate despre numărul final de beneficiari, vârsta și sexul copiilor care vor beneficia de aceste jucării și jocuri. Astfel, ne dorim să ne asigurăm că selecția finală va fi cât mai adecvată și personalizată pentru fiecare copil în parte.

Ținând cont de această flexibilitate și de bugetul planificat pentru această achiziție, invităm ofertanții să analizeze cu atenție lista provizorie și să propună orice ajustări pe care le consideră necesare. Scopul nostru principal este de a asigura că fiecare copil va avea acces la jucării și jocuri care nu numai că îi vor distra, dar vor contribui și la dezvoltarea lor cognitivă și emoțională într-un mod constructiv și sigur.

Suntem deschiși la sugestii și recomandări din partea ofertanților, care pot contribui la realizarea obiectivului nostru comun de a aduce zâmbete pe fețele copiilor și de a le oferi resurse de înaltă calitate care să îi sprijine în această perioadă de tranziție.

Jucării/jocuri acceptate:

 • Jocuri de societate : Toate instrucțiunile, cărțile de joc, tablele și orice alt material text inclus trebuie să fie în limba ucraineană sau rusă, astfel încât copiii să poată înțelege și juca fără dificultăți.

 

 • Materiale educative : Orice materiale care au scopul de a educa sau a furniza informații (cum ar fi kiturile de experimente științifice) trebuie să vină cu instrucțiuni și descrieri în una din aceste limbi.

 

 • Seturi de arte și meșteșuguri : Dacă acestea vin cu instrucțiuni sau recomandări pentru diferite creații, acestea trebuie să fie de asemenea în limba ucraineană sau rusă.

 

 • Puzzle-uri și alte jucării cu texte : Oricare texte sau cuvinte incluse în aceste jucării trebuie să fie adaptate pentru limba ucraineană sau rusă.

 

 • Creioane colorate: Seturi de creioane colorate de diferite durități și culori.

 

 • Carioce: Seturi de carioce lavabile cu vârfuri subțiri și groase.

 

 • Carti de colorat: Diverse teme, de la peisaje la animale sau personaje fantastice.

 

 • Foi de hârtie colorată: Pentru origami, decupaje sau alte activități creative.

 

 • Jurnale și agende creative: Cu spații pentru scriere, desen, stickere și altele.

 

 • Seturi de acuarele și pensule: Pentru pictură și activități artistice.

 

 • Stickers și decalcomanii: Diverse teme și modele, pentru personalizarea caietelor sau a altor obiecte. Seturi de plastilină sau argilă: Pentru modelaj și activități creative.

 

 • Colaje și materiale decorative: Pene, paiete, butoane, șnururi colorate pentru diverse proiecte creative.

 

 • Ambalaj și etichetare : Este recomandabil ca ambalajul și etichetarea produselor să fie de asemenea în limba ucraineană sau rusă, pentru a asigura că bonă și copiii pot identifica conținutul și instrucțiunile de utilizare corespunzătoare.

 

  Termeni și condiții speciale

 1. Calitate și Siguranță:

– Toate jucăriile trebuie să respecte standardele naționale și europene de siguranță pentru jucării.

– Jucăriile trebuie să fie fără părți mici care pot fi înghițite sau pot constitui un pericol de sufocare.

– Jucăriile nu trebuie să conțină materiale toxice sau alergene.

 1. Relevanță Culturală și Sensibilitate:

– Jucăriile și jocurile trebuie să fie cultural adecvate și să nu prezinte simboluri sau imagini care pot fi ofensatoare sau traumatizante pentru copii refugiați.

– Trebuie evitate jucăriile care promovează violența sau comportamente agresive.

 1. Aspect Educativ:

– Este încurajată furnizarea de jocuri educative care sprijină dezvoltarea cognitivă, socială și emoțională a copiilor.

– Jocurile trebuie să fie adecvate vârstei și nivelului de dezvoltare al copiilor.

 1. Ambalare și Etichetare:

– Jucăriile trebuie să fie ambalate individual și să aibă etichete clare privind conținutul, vârsta recomandată, instrucțiunile de utilizare și informații de siguranță.

– Instrucțiunile trebuie să fie în limbile română și ucraineană.

 1. Livrare și Logistică:

– Produsele trebuie livrate în termenul stabilit, în stare bună și în ambalajul original.

– Furnizorul trebuie să asigure o livrare sigură și eficientă, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

 1. Responsabilitate și Garanție:

– Furnizorul va asuma responsabilitatea totală pentru calitatea și siguranța produselor livrate.

– Orice produs defect sau nesigur va trebui înlocuit fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

 

 1. Feedback și Monitorizare:

– Furnizorul trebuie să accepte feedback-ul primit din partea beneficiarului și să efectueze ajustările necesare pentru viitoarele livrări.

– Beneficiarul poate efectua verificări ale calității și siguranței jucăriilor oricând în timpul perioadei de contract.

 1. Lingvistica :

– Pentru a asigura că jucăriile și materialele sunt accesibile și relevante pentru copii, este esențial ca toate jucăriile care conțin texte sau instrucțiuni să fie disponibile în limba ucraineană sau limba rusă.

 

Ofertanții trebuie să confirme respectarea acestei cerințe și, la cerere, să furnizeze dovezi sau eșantioane care să ateste conformitatea produselor lor cu această stipulare lingvistică.

Cerințe minime de participare

 1. Înregistrare și Licențiere :

– Persoanele juridice interesate trebuie să dețină o înregistrare legală în Republica Moldova. Dacă există, o licență sau certificare specifică pentru comercializarea jucăriilor ar fi un plus.

 1. Conformitate cu Standardele de Siguranță :

– Ofertanții trebuie să prezinte certificatele relevante care atestă că jucăriile sunt conforme cu standardele de siguranță naționale și europene (ex. EN71 pentru jucăriile din UE).

 1. Absența Substanțelor Periculoase :

– Jucăriile oferite nu trebuie să conțină materiale toxice, ftalați sau alte substanțe periculoase. Certificările relevante care confirmă această absență pot fi solicitate.

 1. Experiență În Domeniu :

– Candidații trebuie să aibă o experiență dovedită de cel puțin 3 ani în furnizarea sau producția de jucării, cu preferință pentru acei ofertanți care au servit instituții educaționale sau ONG-uri.

 1. Variație și Adaptabilitate :

– Ofertanții trebuie să fie capabili să furnizeze o gamă variată de jucării adecvate diferitelor grupe de vârstă și nevoi.

 1. Recomandări Pozitive :

– Se solicită cel puțin două scrisori de recomandare de la clienți anteriori sau actuali, preferabil de la entități care au achiziționat jucării pentru copii.

 1. Asigurare :

– Ofertanții trebuie să furnizeze dovada unei asigurări valide pentru răspundere civilă care acoperă eventuale incidente sau daune asociate jucăriilor lor.

 1. Integritate și Angajament Etic :

– Furnizorii trebuie să se angajeze la respectarea unor standarde etice înalte, având în vedere calitatea și sursa jucăriilor, condițiile de lucru ale angajaților și practicile de producție sustenabile.

 1. Capacitatea de Livrare :

– Persoanele juridice trebuie să poată garanta livrarea în cantitățile solicitate, în locațiile specificate și în termenele stabilite.

 1. Documentație Suplimentară :

– În cazul în care există, furnizarea de broșuri, cataloage sau alte materiale care prezintă gama de jucării oferite, precum și informații despre siguranța și calitatea acestora.

 1. Stabilitatea Financiară :

– Se solicită prezentarea bilanțurilor financiare sau a rapoartelor financiare ale ultimilor doi ani, pentru a demonstra solvabilitatea și fiabilitatea financiară a entității.

 Documentele solicitate (tehnic) pentru achiziția de jucării:

Obligatorii:

 1. Certificat de Înregistrare :

– Document oficial care atestă înregistrarea legală a entității în Republica Moldova.

 1. Licența de Activitate   (dacă este cazul):

– Licență sau certificare specifică pentru comercializarea sau producția de jucării.

 1. Certificate de Conformitate  :

– Documente care atestă conformitatea jucăriilor cu standardele de siguranță naționale și europene (ex. EN71 pentru jucăriile din UE).

 1. Declarății privind Absența Substanțelor Periculoase  :

– Declarății oficiale ale producătorului sau furnizorului privind absența substanțelor toxice în jucăriile oferite.

 1. Experiența În Domeniu  :

– Portofoliu sau documente care atestă experiența de cel puțin 3 ani în domeniul jucăriilor.

 1. Recomandări Pozitive :

– Minim două scrisori de recomandare de la clienți anteriori sau actuali.

 1. Dovada Asigurării  :

– Certificat sau poliță de asigurare care acoperă răspunderea civilă legată de jucării.

 1. Broșură sau Catalog :

– Materiale care prezintă gama de jucării oferite, precum și informații tehnice și de siguranță despre acestea.

 1. Documentație Financiară :

– Bilanțuri financiare sau rapoarte financiare ale ultimilor doi ani.

 

Facultative:

 1. Certificate Suplimentare :

– Orice alte certificate care atestă calitatea, durabilitatea sau sustenabilitatea jucăriilor (de exemplu, certificări ecologice sau pentru materiale reciclate).

 1. Premii și Distincții  :

– Orice premii, distincții sau recunoașteri primite de entitate pentru jucăriile produse sau comercializate.

 1. Studii sau Testări  :

– Rezultate ale testărilor efectuate pe jucării, privind durabilitatea, siguranța sau alți parametri relevanți.

 1. Referințe Adiționale  :

– Orice alte scrisori de recomandare sau feedback de la clienți care nu au fost deja incluse în documentația obligatorie.

 1. Declarație de Angajament Etic  :

– O declarație formală în care furnizorul se angajează să respecte standarde etice înalte în procesul de producție și comercializare.

 

Oferta Financiară:

Pentru a asigura transparența și comparabilitatea ofertelor financiare, ofertanții sunt rugați să completeze următorul tabel cu detalii referitoare la costurile produselor și serviciilor propuse. Acest tabel va ajuta la evaluarea eficientă a costurilor în raport cu calitatea serviciilor furnizate.

 

Nr. Denumirea Produsului (Tipul Jucăriei/Jocului/Rechizitei) Unitatea de Măsură Cantitate Propusă Preț Unitar (TVA Inclus) Total Preț (TVA Inclus) Observații
1.
2.
3.

Subtotal Produse:
Costuri de Livrare:
Total General (Produse + Livrare):

Vă rugăm să asigurați corectitudinea și claritatea informațiilor introduse în tabel, indicând pretul pentru fiecare produs specific, respectiv pentru fiecare serviciu de livrare propus. Orice informație adițională, promoții sau reduceri aplicate pot fi menționate în secțiunea „Observații”. Apreciem transparența și colaborarea dvs., urmărind obținerea celei mai bune valori pentru beneficiarii noștri.

 

Modalități de depunere a ofertelor:

 1. Depunere fizică:

Ofertanții pot depune oferta lor într-un plic sigilat, având indicat numărul anunțului, la sediul AFAM situat pe Strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 61, Chișinău 2005, bloc C, et. 3, birou 326. Fiecare document din plic, atât oferta tehnică cât și cea financiară, trebuie să fie semnat și ștampilat, după caz. Toate plicurile cu ofertele trebuie să ajungă la destinație până la ora 18:00, în data scadentă indicată anterior. Procedura de deschidere a ofertelor va avea loc în prezența ofertanților sau reprezentanților lor care doresc să asiste.

 1. Depunere online:

Ofertanții pot trimite oferta lor și în format electronic la adresa de email: proiecte.afam@gmail.com. Oferta trebuie să fie prezentată într-un singur fișier PDF, denumit cu numele organizației dvs. urmat BizForward Entrepreneurship – toys tender cu toate paginile semnate și ștampilate, după caz. Asigurați-vă că fișierul este trimis până la ora 18:00, în data scadentă menționată anterior.

Pentru orice informații sau clarificări suplimentare, ne puteți contacta la numărul: 076767670.

Aplicațiile incomplete sau aplicațiile primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

 Adresa pentru depunerea ofertelor și a întrebărilor:

E-mail: proiecte.afam@gmail.com

Telefon: 076767670

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 07 septembrie 2023, ora 18:00

Detalii suplimentare:

 • Procedura de achiziție este supusă reglementărilor legale ale Republicii Moldova privind achizițiile publice.
 • AFAM își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție fără a furniza justificări.

 

Echipa Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)

 

 

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Chișinău, 24 August 2023 

Achiziție publică Nr. NMFA/GFFO_Nr.7/23

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 7 septembrie 2023, ora 18:00

Subiect:   Furnizarea de gustări pentru copii

Stimate prestator de servicii,

Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), în cadrul proiectului „BizForward: Stimularea incluziunii economice și împuternicirea refugiaților și comunităților vulnerabile”, finanțat de Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) și generos sponsorizat de Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe (NMFA) și Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei (GFFO), lansează un apel pentru oferte pentru furnizarea de gustări pentru copii.

Scopul este de a asigura o alimentație sănătoasă și echilibrată pentru copiii care vor fi prezenți la evenimentele noastre, având în vedere vârsta și nevoile lor alimentare specifice. Căutăm companii specializate în furnizarea de gustări sănătoase, având experiență cu prepararea alimentelor pentru copii și disponibilitatea de a se adapta la cerințele specifice ale acestora.

Obiectul achiziției: Furnizarea de gustări echilibrate din punct de vedere nutrițional pentru 40 de copii

Valoarea estimată a achiziţiei, cu TVA: 20 300, 00 MDL

Nr total de beneficiari : 40 copii

 

  Condiții generale:   

 • Gustările trebuie să fie variate și adaptate vârstei și nevoilor copiilor.
 • Meniul trebuie să fie discutat și aprobat de către organizatori înainte de eveniment.
 • Prestatorul de servicii trebuie să aibă experiență în prepararea alimentelor pentru copii și să poată oferi referințe la cerere.
 • Toate gustările trebuie să fie proaspete și pregătite în condiții igienice.
 • Prestatorul de servicii trebuie să respecte toate normele și reglementările în vigoare în ceea ce privește securitatea alimentelor.

  Termeni și condiții speciale

 1. Livrarea zilnică: Furnizorul se angajează să livreze gustările în fiecare zi, la ora și locația stabilite în prealabil cu AFAM.
 2. Ambalarea gustărilor: Fiecare gustare trebuie să fie ambalată individual într-un pachet curat și igienizat. Ambalajul trebuie să fie ușor de deschis pentru copii și să fie realizat din materiale ecologice sau reciclabile.
 3. Conținutul pachetului: Fiecare pachet destinat unui copil trebuie să conțină:
 • Un lichid de băut: apă, suc de fructe natural sau ceai fără zahăr.
 • Fructe proaspete: măr, banană sau struguri, tăiate și ambalate igienic.
 • Un sandviș sau alt produs de panificație cu umplutură sănătoasă (de exemplu, pui, brânză sau legume).
 • O gustare sănătoasă suplimentară: nuci, semințe sau un produs lactat precum iaurt sau brânză/sau un desert: biscuiți integrali sau o bară de cereale.
 1. Atenție la alergii: Furnizorul trebuie să fie informat despre orice alergie sau intoleranță alimentară specifică a copiilor și să fie pregătit să ofere alternative sigure pentru acești copii. Este esențial să se evite contaminarea încrucișată a alimentelor în cazul alergiilor alimentare.
 2. Aprobarea conținutului: AFAM va avea dreptul de a verifica și aproba conținutul pachetelor înainte de începerea livrării. Furnizorul trebuie să fie dispus să facă modificări în funcție de feedbackul primit.
 3. Flexibilitate: Furnizorul trebuie să demonstreze flexibilitate în adaptarea conținutului pachetelor pentru a satisface nevoile speciale ale copiilor, cum ar fi cei cu afecțiuni medicale sau regimuri alimentare specifice.
 4. Calitatea și prospețimea produselor: Toate produsele incluse în pachete trebuie să fie de calitate superioară, proaspete și să nu prezinte semne de alterare.
 5. Informații nutriționale: Toate gustările furnizate trebuie să fie însoțite de informații nutriționale și, în cazul produselor ambalate, de o listă a ingredientelor.
 6. Preț: Prețul convenit pentru furnizarea gustărilor nu trebuie să fie modificat fără un acord prealabil cu AFAM, cu excepția cazurilor în care se fac ajustări pentru a satisface cerințele speciale ale unor copii, cum ar fi nevoile dietetice speciale.

 

Cerințe minime de participare

 1. Înregistrare legală: Persoanele juridice interesate trebuie să fie înregistrate legal în Republica Moldova și să aibă o licență validă pentru activitățile de comercializare a alimentelor și băuturilor.
 2. Certificări ANSA: Persoanele juridice trebuie să dețină certificate relevante emise de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care atestă conformitatea și siguranța alimentară a produselor oferite.
 3. Alte certificate de siguranță alimentară: Furnizorii trebuie să aibă certificări relevante în domeniul alimentar, cum ar fi ISO 22000 sau HACCP, care confirmă respectarea standardelor internaționale de siguranță și calitate alimentară.
 4. Experiență relevantă: Persoanele juridice trebuie să aibă o experiență de minimum 5 ani în domeniul furnizării de gustări sau catering pentru evenimente, preferabil pentru școli, grădinițe sau alte instituții destinate copiilor.
 5. Capacitatea de livrare: Furnizorii interesați trebuie să demonstreze că au capacitatea logistică de a livra gustările în locația specificată, zilnic și la ora convenită.
 6. Flexibilitate: Persoanele juridice trebuie să demonstreze flexibilitate în adaptarea ofertei lor în funcție de nevoile și feedbackul AFAM.
 7. Referințe: Furnizorii interesați ar trebui să prezinte cel puțin două referințe de la clienți anteriori sau curenti, preferabil de la instituții care servesc copii.
 8. Personal calificat: Echipa furnizorului trebuie să includă personal calificat în domeniul alimentar, având cunoștințe adecvate despre alergii și intoleranțe alimentare.
 9. Asigurare: Persoanele juridice trebuie să aibă o asigurare de răspundere civilă pentru eventualele daune sau incidente care pot surveni în legătură cu serviciile oferite.
 10. Transparență financiară: Furnizorii trebuie să fie în măsură să prezinte situațiile financiare ale ultimilor doi ani pentru a demonstra stabilitatea financiară a afacerii.
 11. Angajament etic: Este esențial ca furnizorii să se angajeze să respecte cele mai înalte standarde etice în ceea ce privește calitatea și sursa produselor oferite, tratamentul echitabil al angajaților și respectarea mediului înconjurător.

Documentele solicitate (tehnic):

Obligatorii:

 1. Certificatul de Înregistrare: Copie după certificatul de înregistrare a companiei, evidențiind data înregistrării și numărul de înregistrare.
 2. Licența de Activitate (dacă este cazul): Copie după licența care atestă dreptul de a furniza și comercializa produse alimentare.
 3. Lista Fondatorilor: Se solicită o listă completă a tuturor fondatorilor companiei, incluzându-se IDNP (numărul de identificare personală) și data nașterii. Această cerință este impusă de finanțatorul NRC pentru verificări suplimentare.
 4. Certificate ANSA: Copii ale certificatelor emise de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor care atestă conformitatea și siguranța produselor alimentare ce urmează a fi livrate.
 5. Dovezi de Experiență Anterioară: Prezentarea unor referințe sau contracte anterioare care demonstrează că ofertantul a furnizat în trecut servicii similare pentru alte organizații sau instituții.
 6. Declarație privind Alergiile Alimentare: O declarație scrisă care confirmă faptul că ofertantul este conștient de potențialele alergii alimentare și că poate adapta pachetele de gustări în funcție de nevoile specifice ale beneficiarilor.
 7. Plan de Securitate Alimentară: Un document care descrie măsurile pe care compania le are în vedere pentru a se asigura că produsele alimentare sunt preparate, stocate și livrate în condiții de siguranță.

Facultative:

 1. Meniul Propus: O descriere detaliată a produselor care vor fi incluse în pachetele de gustări, pentru evaluare și aprobare.
 2. Certificări Suplimentare: Orice alte certificări sau acreditări care atestă calitatea și siguranța produselor, cum ar fi certificări ISO sau alte standarde internaționale.
 3. Recomandări de la Clienți Anteriori: Scrisori sau recomandări de la clienții anteriori, care evidențiază satisfacția acestora în legătură cu serviciile furnizate de ofertant.

Oferta Financiară:

Pentru a asigura transparența și comparabilitatea ofertelor financiare, ofertanții sunt rugați să completeze următorul tabel cu detalii referitoare la costurile produselor și serviciilor propuse. Acest tabel va ajuta la evaluarea eficientă a costurilor în raport cu calitatea serviciilor furnizate.

Nr. Crt. Denumire Produs Cantitate per Pachet Preț Unitar (MDL cu TVA inclus) Preț Total per Pachet (MDL cu TVA inclus)
1. Băutură ex. 250ml
2. Fructe ex. 150g
3. Gustare 1 ex. 50g
4. Gustare 2 ex. 50g
5. etc.
Subtotal Produse per Pachet [Total Produse]
Cost Servicii de Livrare per Zi [Cost Livrare]
Cost Total per Pachet cu Livrare [Total General]
Cost Total pentru 15 Zile [Total 15 Zile]

Instrucțiuni de completare:

 1. Denumire Produs: Specificați numele fiecărui produs inclus în pachet.
 2. Cantitate per Pachet: Indicați cantitatea fiecărui produs inclus în pachet.
 3. Preț Unitar (MDL cu TVA inclus): Indicați prețul unitar pentru fiecare produs, având în vedere că acesta trebuie să includă TVA.
 4. Preț Total per Pachet (MDL cu TVA inclus): Calculați prețul total al fiecărui produs înmulțind prețul unitar cu cantitatea.
 5. Subtotal Produse per Pachet: Sumați costurile produselor pentru a determina costul total al produselor în pachet.
 6. Cost Servicii de Livrare per Zi: Indicați costul zilnic de livrare pentru serviciile de transport.
 7. Cost Total per Pachet cu Livrare: Sumați costul produselor cu cel al livrării pentru a determina costul total per pachet.
 8. Cost Total pentru 15 Zile: Înmulțiți costul total per pachet cu 15 pentru a determina costul total al serviciilor pentru perioada specificată.

Vă rugăm să asigurați claritatea și exactitatea informațiilor furnizate în această secțiune, astfel încât oferta dvs. financiară să poată fi evaluată în mod corespunzător.

 

 

Modalități de depunere a ofertelor:

 1. Depunere fizică:

Ofertanții pot depune oferta lor într-un plic sigilat, având indicat numărul anunțului, la sediul AFAM situat pe Strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 61, Chișinău 2005, bloc C, et. 3, birou 326. Fiecare document din plic, atât oferta tehnică cât și cea financiară, trebuie să fie semnat și ștampilat, după caz. Toate plicurile cu ofertele trebuie să ajungă la destinație până la ora 18:00, în data scadentă indicată anterior. Procedura de deschidere a ofertelor va avea loc în prezența ofertanților sau reprezentanților lor care doresc să asiste.

 1. Depunere online:

Ofertanții pot trimite oferta lor și în format electronic la adresa de email: proiecte.afam@gmail.com. Oferta trebuie să fie prezentată într-un singur fișier PDF, denumit cu numele organizației dvs. urmat BizForward Entrepreneurship – catering snacks tender cu toate paginile semnate și ștampilate, după caz. Asigurați-vă că fișierul este trimis până la ora 18:00, în data scadentă menționată anterior.

Pentru orice informații sau clarificări suplimentare, ne puteți contacta la numărul: 076767670.

Aplicațiile incomplete sau aplicațiile primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

 Adresa pentru depunerea ofertelor și a întrebărilor:

E-mail: proiecte.afam@gmail.com

Telefon: 076767670

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 07 septembrie 2023, ora 18:00

Detalii suplimentare:

 • Procedura de achiziție este supusă reglementărilor legale ale Republicii Moldova privind achizițiile publice.
 • AFAM își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție fără a furniza justificări.

 

Echipa Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)

 

 

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Chișinău, 21 August 2023

 

Achiziție publică Nr. NMFA/GFFO_Nr.3/23

 

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 5 septembrie 2023, ora 18:00

 

Subiect: Invitație la depunerea ofertelor pentru furnizarea de servicii de formare în domeniul Soft Skills

Stimate prestator de servicii,

 

Într-o epocă caracterizată prin schimbări rapide și provocări diverse, abilitățile de comunicare eficientă și de negociere sunt mai valoroase ca niciodată. Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), având ca pilon central dezvoltarea și sprijinul comunităților, își propune să abordeze această necesitate prin proiectul „BizForward: Stimularea incluziunii economice și împuternicirea refugiaților și comunităților vulnerabile”. Acest demers de dezvoltare este posibil datorită finanțării oferite de Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) și sponsorizărilor generoase din partea Ministerului Norvegian al Afacerilor Externe (NMFA) și Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei (GFFO).

 

În contextul acestui proiect, AFAM lansează un apel pentru oferte pentru furnizarea de sesiuni de formare în domeniul soft skills. Ne adresăm prestatorilor de servicii cu experiență recunoscută, care pot oferi sesiuni interactive și practice, structurate pe durata a 3 zile consecutive în intervalul Octombrie – Noiembrie 2023. Această formare are ca scop dotarea participanților cu aptitudinile necesare pentru a naviga cu succes în contextul actual, promovând incluziunea economică și împuternicirea lor.

 

Obiectul achiziției: Se axează pe colaborarea cu experți capabili să furnizeze servicii de formare în domeniul Soft Skills.

Temele selectate pentru instruiri:

 1. Negociere și Persuasiune

Sub-teme Propuse pentru Curriculum:

 • Introducere în Negociere: Diferența dintre negociere și persuasiune, tipuri de negocieri (distributive vs. integrative).
 • Pregătirea pentru Negociere: Stabilirea obiectivelor, cunoașterea valorii propriei oferte, identificarea necesităților și dorințelor celuilalt.
 • Tehnici de Persuasiune: Principiile persuasiunii (reciprocitate, angajament, validare socială etc.).
 • Comunicare în Negociere: Ascultarea activă, folosirea limbajului pozitiv, claritatea în exprimare.
 • Aspecte Culturale în Negociere: Cum diferă stilurile de negociere în funcție de cultură.
 • Gestionarea Conflictelor și Impasurilor: Strategii pentru a depăși rezistența și pentru a ajunge la un consens.
 • Exerciții Practice și Studii de Caz: Role-play cu scenarii diverse de negociere.
 1. Comunicare Interculturală

Sub-teme Propuse pentru Curriculum:

 • Introducere în Comunicare Interculturală: Ce este cultura și cum influențează comunicarea.
 • Dimensiuni Culturale: Modelul lui Hofstede și alte modele relevante pentru analiza culturilor.
 • Bariere în Comunicarea Interculturală: Stereotipuri, prejudecăți și erori de interpretare.
 • Stiluri de Comunicare: Cum diferă stilurile de comunicare în funcție de cultură.
 • Adaptarea Comunicării: Tehnici de adaptare a stilului de comunicare în funcție de contextul intercultural.
 • Limbajul Non-Verbal: Semnificația gesturilor, a contactului vizual și a spațiului personal în diferite culturi.
 • Exerciții Practice: Jocuri de rol și analiza scenariilor pentru a dezvolta competențe de comunicare interculturală.

 

3.Dezvoltarea Competențelor în Echipă

Sub-teme Propuse pentru Curriculum:

 • Introducere în Dezvoltarea Competențelor în Echipă: Importanța abilităților interpersonale pentru o echipă eficientă și productivă.
 • Comunicare Eficientă în Echipă: Ascultare activă, feedback constructiv, stiluri de comunicare și cum să le adaptezi în funcție de colegi.
 • Rezolvarea Conflictelor în Echipă: Identificarea surselor de conflict, tehnici de mediere și promovarea unei atmosfere de respect reciproc.

 

 • Lucrul în Echipă și Colaborare: Identificarea punctelor forte ale fiecărui membru, promovarea sinergiei și maximizarea eficienței colaborative.
 • Motivarea și Încurajarea Colegilor: Tehnici de motivare, recunoaștere și recompensare a eforturilor și realizărilor individuale și de echipă.
 • Auto-cunoaștere și Dezvoltare Personală în Echipă: Reflectarea asupra propriei abordări și a impactului asupra echipei, identificarea ariilor de dezvoltare personală.
 • Construirea încrederii în echipă: Strategii pentru construirea și menținerea încrederii între membrii echipei.
 • Promovarea Diversității și Includerii: Înțelegerea și aprecierea diferențelor individuale, promovarea unui mediu de lucru inclusiv.
 • Exerciții și Ateliere Pratice: Jocuri de rol, studii de caz și activități de grup pentru dezvoltarea și consolidarea abilităților interpersonale în echipă.

 

Pentru fiecare sub-temă, trainerul ar trebui să ofere informații teoretice, exemple practice și oportunități pentru participanți de a exersa și de a-și dezvolta competențele.

Notă: Acestea sunt sugestii orientative și pot fi adaptate sau modificate în funcție de abordarea și nevoile specifice ale trainerului.

 

Cerințe Minime de Participare:

 1. Statutul Legal al Participanților:
 • Operatori Economici: Aceștia trebuie să fie înregistrați legal în Republica Moldova, având toate documentele necesare și autorizațiile pentru a opera în calitate de entitate juridică.
 • Persoane Fizice: Indivizii interesați trebuie să aibă toate autorizațiile și îndeplinirea cerințelor legale pentru a desfășura activități de instruire în Republica Moldova.
 1. Prezentarea Ofertei Financiare:
 • Participanții trebuie să prezinte o ofertă financiară detaliată care să includă tarifele pentru serviciile oferite, cheltuielile aferente și orice alte costuri asociate ( conform formularului pentru oferta financiară din cadrul documentelor de licitație prezentate de AFAM)
 1. Prezentarea Curriculum-ului:
 • Curriculum-ul propus trebuie să fie aliniat la temele menționate anterior și redactat în limba rusă.
 • Acesta trebuie să se concentreze pe dezvoltarea și consolidarea abilităților soft în contextul muncii în echipă.
 • Curriculum-ul ar trebui să includă o descriere a fiecărei sesiuni, obiectivele de învățare, metodele pedagogice utilizate și orice materiale sau resurse necesare.
 1. Proficiență în Limba Rusă:
 • Candidații trebuie să demonstreze o cunoaștere avansată a limbii ruse, atât în scris cât și în vorbire.
 1. Experiență în Domeniul Instruirilor de Soft Skills:
 • Candidații trebuie să aibă cel puțin 5 ani de experiență relevantă în oferirea instruirilor pe teme de soft skills.
 • Ar trebui să prezinte cazuri de studiu, referințe sau recomandări de la organizații sau indivizi pentru care au oferit instruire în trecut.

Termeni și Condiții

 1. Capacitatea de Instruire:

– Prestatorul trebuie să aibă capacitatea de a oferi sesiuni de instruire eficiente pentru un grup format din maximum 35-40 de participanți și disponibilitatea prestării serviciilor în perioada indicată.

 1. Materiale Didactice și Curriculum:
 • Prestatorul este responsabil pentru elaborarea și furnizarea unui curriculum detaliat de instruire.
 • Acesta trebuie să includă toate materialele educaționale aferente și să fie disponibil atât în format digital, cât și în format tipărit.
 • Limba rusă este obligatorie pentru redactarea tuturor materialelor și curriculum-ului.

 

 1. Gestionarea Prezenței Participanților:
 • Prestatorul trebuie să asigure gestionarea riguroasă a listelor de prezență pentru fiecare sesiune de instruire.
 • Orice neregularități sau absențe trebuie comunicate prompt managerului de proiect.
 1. Procesul de Selecție:
 • Furnizorul va fi selectat pe baza evaluării ofertelor depuse.
 • Contractul va fi atribuit prestatorului care îndeplinește în mod corespunzător cerințele și oferă condițiile cele mai avantajoase.
 1. Criterii de Achiziție:
 • Selecția se va efectua având în vedere oferta cu cel mai bun raport calitate-preț, care să fie în acord cu termenii și condițiile stabilite.
 1. Drepturi Rezervate:
 • Autoritatea contractantă își păstrează dreptul de a respinge orice ofertă la discreția sa. De asemenea, poate decide anularea procedurii de achiziție în orice moment, fără a fi necesară furnizarea unor justificări.

Modalități de participare:

 • Ofertanții pot opta să depună oferte pentru toate cele trei teme sau doar pentru o singură temă. În documentele de licitație, trebuie indicată tema sau temele selectate. Un ofertant poate fi fie o persoană fizică care depune oferta pentru o singură temă sau mai multe, fie o entitate juridică (companie) care să furnizeze CV-urile relevante pentru trainerii pentru toate temele propuse.
 • AFAM intenționează să contracteze cel puțin 2 traineri specializați per temă pentru fiecare grup. Astfel, în cazul ofertanților care sunt entități juridice, aceștia trebuie să asigure CV-urile a cel puțin 2 traineri specializați pentru temele propuse.
 • Toate documentele pentru depunerea ofertei, inclusiv CV-urile trainerilor propuși, trebuie să fie consolidate și depuse într-un singur fișier PDF.
 • Fișierul PDF cu documentele pentru depunerea ofertei trebuie să fie denumit după numele organizației dvs., urmat de ‘Soft Skills Training Tender’.
 • Pentru a obține documentația necesară depunerii ofertei, ofertanții trebuie să trimită un email, specificând numărul licitației și subiectul mesajului. Ofertele incomplete sau cele depuse după termenul limită nu vor fi evaluate.

Adresa pentru depunerea ofertelor și a întrebărilor:

E-mail: proiecte.afam@gmail.com

Telefon: 076767670

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 5 septembrie 2023, ora 18:00

 

Detalii suplimentare:

 • Procedura de achiziție este supusă reglementărilor legale ale Republicii Moldova privind achizițiile publice.
 • AFAM își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție fără a furniza justificări.

 

Echipa Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Chișinău, 21 August 2023

Achiziție publică Nr. NMFA/GFFO_Nr2/23

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 5 septembrie 2023, ora 18:00

 

Subiect: Invitație la licitație pentru furnizarea de servicii de formare în aptitudini antreprenoriale, în conformitate cu metodologiile GYB și SIYB de la ILO.

Stimate prestator de servicii,

Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), în cadrul proiectului „BizForward: Stimularea incluziunii economice și împuternicirea refugiaților și comunităților vulnerabile”, finanțat de Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) și generos sponsorizat de Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe (NMFA) și Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei (GFFO), lansează un apel pentru oferte pentru furnizarea de cursuri de antreprenoriat bazate pe metodologiile GYB și SIYB de la ILO.

Scopul este de a sprijini și împuternici comunitățile vizate, oferindu-le acces la formare antreprenorială de calitate. Căutăm furnizori de formare cu experiență și certificați în metodologiile Generate Your Business Idea (GYB) și Start and Improve Your Business (SIYB), (metodologia elaborată de Organizația Internațională a Muncii) capabili să furnizeze sesiuni de formare timp de 12 zile.

Scopul final al cursului este de a capacita participanții să elaboreze un plan de afaceri, utilizând șabloanele furnizate de formator, conform metodologiei OIM.

Obiectul achiziției: Furnizarea de servicii de formare în aptitudini antreprenoriale conform metodologiilor Generate Your Business și SIYB (metodologia elaborată de Organizația Internațională a Muncii).

Cerințe minime de participare:

 • Participanții pot fi atât operatori economici înregistrați legal, cât și persoane fizice care dețin patentă și îndeplinesc cerințele legale pentru desfășurarea activităților antreprenoriale în Republica Moldova.
 • Participanții trebuie să prezinte dovezi concludente ale experienței și certificării în cadrul metodologiilor GYB și SIYB, conform standardelor stabilite de ILO.
 • Experiență anterioară minimă în domeniul instruirilor și consultanțelor de 3 ani.

Termeni și condiții:

 • Proficiență avansată în limba rusă.
 • Abilitatea de a oferi sesiuni de formare pentru un grup de până la 35 de beneficiari.
 • Elaborarea și furnizarea unui curriculum de instruire, împreună cu toate materialele și șabloanele aferente, în formate digitale și tipărite, având ca limbă obligatorie de redactare limba rusă*.
 • Organizarea și executarea sesiunilor de formare începând cu a doua jumătate a lunii septembrie și finalizându-se până la sfârșitul lunii octombrie 2023, garantând o instruire de calitate și cuprinzătoare în cadrul acestei perioade.
 • Gestionarea și actualizarea constantă a listelor de prezență, și comunicarea promptă către managerul de proiect referitor la orice neregularități sau absențe.
 • Achiziția se va baza pe prețul cel mai avantajos și conformitatea cu termenii și condițiilor
 • Contractul va fi acordat furnizorului selectat în urma evaluării ofertelor primite;
 • Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție în orice moment, fără a furniza justificări.

* Agenda sesiunilor include diverse subiecte legate de dezvoltarea afacerilor (de exemplu: Planificare afaceri, Analize SWOT ale ideii de afacere, Valoarea adăugată a unei afaceri ecologice, Planul de marketing, Personal, Achiziții, Managementul ciclului de viață, Certificare Eco/Mediu, Costuri pentru bunuri și servicii, Planificare financiară, Capital de pornire) conform Ghidului formatorilor SYB din cadrul Programului SIYB.

Documentele obligatorii pentru depunerea unei oferte urmează a fi depuse într-un singur fișier PDF, denumit cu numele organizației dvs. urmat ‘BizForward Entrepreneurship Training Tender’.

Pentru a primi documentația de ofertă, persoanele interesate trebuie să trimită un email, indicând numărul licitației și subiectul mesajului. Aplicațiile incomplete sau aplicațiile primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

 Adresa pentru depunerea ofertelor și a întrebărilor:

E-mail: proiecte.afam@gmail.com

Telefon: 076767670

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 5 septembrie 2023, ora 18:00

Detalii suplimentare:

 • Procedura de achiziție este supusă reglementărilor legale ale Republicii Moldova privind achizițiile publice.
 • AFAM își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție fără a furniza justificări.

 

Echipa Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)

 

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Chișinău, 21 August 2023

 

Achiziție publică Nr. NMFA/GFFO_Nr1/23

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 5 septembrie 2023, ora 18:00

 

Subiect:  Invitație la licitație pentru Furnizarea de servicii: cursuri de limbă străină (engleză/română)

 

Stimate prestator de servicii,

 

Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), în cadrul proiectului „BizForward: Stimularea incluziunii economice și împuternicirea refugiaților și comunităților vulnerabile”, finanțat de Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) și generos sponsorizat de Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe (NMFA) și Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei (GFFO), lansează un apel pentru oferte pentru furnizarea de cursuri de limbă engleză și română.

 

Scopul  este de a facilita și împuternici comunitățile vizate prin acordarea accesului la oportunități cuprinzătoare de învățare a limbii. Căutăm furnizori de învățământ lingvistic experimentați și acreditați, capabili să furnizeze servicii atât online cât și în persoană (cu structuri de prețuri diferite pentru fiecare metodă), pentru a satisface nevoile diverse ale beneficiarilor noștri.

 

Obiectul achiziției: Furnizarea de servicii: cursuri de limbă străină (engleză/română)

 

Cerințe minime de participare:

–           Participanții trebuie să fie operatori economici înregistrați legal și să îndeplinească cerințele legale pentru desfășurarea activităților economice în Republica Moldova.

–           Participanții trebuie să demonstreze experiență anterioară în furnizarea de  servicii similare.

 

Termeni și condiții:

–           Capacitatea de furnizare a cursurilor de limbă pentru până la 75 de participanți, cu cotații separate de prețuri pentru cursurile de engleză și română*.

–           Desfășurarea cursurile de la începutul lunii septembrie 2023 până la mijlocul lunii noiembrie 2023, cu o durată preconizată de 2 – 2,5 luni pe curs.

–           Atât cursurile de limbă online, cât și cele în persoană, urmează să includă toate materialele de învățare și suport necesare, atât în format digital, cât și tipărit.

–           Efectuarea unei pre-testări pentru a evalua nivelul de competență lingvistică a fiecărui participant;

– Emiterea unui certificat de absolvire tipărit ce atestă finalizarea cu succes a cursului;

Menținerea  registrului de prezență pentru fiecare participant la fiecare lecție, notificând prompt managerul de proiect despre orice absențe;

–           Furnizarea unor dovezi de desfășurare a  progresului de desfășurare a cursului, cum ar fi fotografii, videoclipuri scurte, evaluări intermediare și teste finale.

–           Achiziția se va baza pe prețul cel mai avantajos și conformitatea cu termenii și condițiilor  specificate.

–           Contractul va fi acordat furnizorului selectat în urma evaluării ofertelor primite;

–           Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție în orice moment, fără a furniza justificări.

* Se vor organiza cursuri de limbă pentru un număr de 75 de participanți, iar selecția pentru aceste cursuri se va face pe baza unui chestionar de evaluare a nevoilor lingvistice. Grupul de participanți va fi împărțit în două categorii distincte, în funcție de cerințele lor lingvistice: un grup va urma cursuri de limba engleză, iar celălalt grup cursuri de limba română.

** Dat fiind faptul că proiectul este finanțat de 2 donatori, ofertantul va încheia două contracte separate cu AFAM: unul pentru 40 de persoane și altul pentru 35 de persoane.

 

Documentele obligatorii pentru depunerea unei oferte urmează a fi depuse într-un singur fișier PDF, denumit cu numele organizației dvs. urmat de ‘BizForward Language Courses Tender’.

Pentru a primi documentația de ofertă, persoanele interesate trebuie să trimită un email, indicând numărul licitației și subiectul mesajului. Aplicațiile incomplete sau aplicațiile primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

Adresa pentru depunerea ofertelor și a întrebărilor:

E-mail: proiecte.afam@gmail.com

Telefon: 076767670

 

 

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 5 septembrie 2023, ora 18:00

 

Detalii suplimentare:

– Procedura de achiziție este supusă reglementărilor legale ale Republicii Moldova privind achizițiile publice.

– AFAM își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție fără a furniza justificări.

– Contractul va fi acordat pe baza prețului cel mai avantajos și a conformității cu cerințele specificate.

 

 

Echipa Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)

 

 

 

Se repeta mai sus: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție în orice moment, fără a furniza justificări.